woensdag 26 maart 2014

Heel veel moeilijke woorden in een brief

Op 18 maart heeft het CPZ een brief over de samenwerking in de geboortezorg gestuurd, het ging in deze brief om positieve ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen. Je kunt hem hier lezen.

Deze brief is voor de mensen achter de Moeders in Actie een belangrijke reden geweest om in actie te komen. De brief gaat over de zorg voor ons en onze baby's. En in deze brief staan naast een aantal zorgelijke opmerkingen ook ingrijpende veranderingen in de geboortezorg genoemd. 

Ik zal hier wat punten opnoemen. Als je halverwege de opsomming af wilt haken door woorden waarvan je tot nu niet wist dat ze bestonden, of door ingewikkelde afkortingen, scroll dan asjeblieft toch nog even helemaal door naar beneden. Want dat alleen al is een paar woorden op dit blog waard. Ok, hier komen ze:

 • Geen scheiding tussen eerste, tweede en derde lijn; wel gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor inhoud en proces (blz 1 en 2). 
 • De oprichting van de VSV’s: Verloskundige Samenwerkingsverbanden, veelal tussen verloskundigen en gynaecologen. Verder is hier het bestuur van een ziekenhuis bij betrokken waar gynaecologen, klinisch verloskundigen, (O&G) verpleegkundigen, kinderartsen en anesthesiologen werken. Daarnaast zijn kraamzorgorganisaties en kraamverzorgenden een belangrijke partner in die samenwerkingsvorm (blz 2).
 • Met elke zwangere wordt een met elkaar besproken en afgestemd geboorteplan  vastgesteld, op grond waarvan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wordt geborgd, en wordt bijgehouden (blz 3). Daarbij is het een vereiste dat door alle daarbij betrokken professionals in het hele traject toegang is tot het geboorteplan, de gemaakte afspraken, de vastgelegde gegevens en het actuele beleid. De professionals werken in het model van de integrale geboortezorg als een team in nauwe samenhang met de zwangere (blz 6).
 • Het terugbrengen van de vermijdbare oorzaken van kindersterfte en van een ongunstige start voor moeder en kind gaat nog te langzaam (blz 5).
 • Vanuit de NPCF is gemeld: “Als iedereen praat vanuit zijn eigen deskundigheid heb je daar als aanstaande moeder last van”. Men wil vanuit het cliëntenbelang dat de
  zorgverleners werken als een team en eenduidig communiceren, waar de aanstaande moeder zich ook in de keten van de geboortezorg bevindt (blz 5 en 6).
 • Een integraal tarief (blz 7).
 • De multidisciplinaire Zorgstandaard (blz 8).
 • Het webbased dossier dat het proces van de integrale geboortezorg moet ondersteunen en tevens voor elke aanstaande moeder en voor het team van zorgverleners die haar begeleid (verloskundige, klinisch verloskundige, gynaecoloog, verpleegkundige, kinderarts, anesthesioloog, kraamverzorgenden), beschikbaar is (blz 9).
 • De multidisciplinaire Zorgstandaard (blz 8)
 • Subsidies ZonMW voor 10 regionale consortia (blz 11)
 • Initiatieven zorgverzekeraars (blz 11).

Daarnaast zijn op bladzijde 5 "ter illustratie van oplossingen enkele voorbeelden van verschillende mission statements vanuit enkele regio’s" gegeven. 

(Als je nu nog niet bent afgehaakt, geweldig, wat fijn dat je nog meeleest, want wat in vredesnaam staat hier eigenlijk? Ok, hier komt het lijstje met voorbeelden.)

 • Zorg voor de zwangere wordt zo veel mogelijk georganiseerd rondom de zwangere. Zij staat centraal. Er komt één loket.
 • Kwaliteit van zorg: er zijn gezamenlijke zorgpaden en protocollen.
 • Definitie zorgpad: Vertrekkend van de zorgbehoeften, vragen, verwachtingen en voorkeuren van de individuele patiënt, beschrijven zorgpaden proactief de opeenvolgende stappen in het zorgproces voor een patiënt met een specifieke zorgvraag.
 • Het streven is een integrale verloskundige organisatie te bereiken. Alle zorgverleners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor deze organisatie en werken daarbinnen met behoud van hun professionele autonomie.
 • Er is sprake van “shared care”, na een gezamenlijke intake waarbij verloskundige en gynaecoloog samen vastleggen wie welke controles tijdens de zwangerschap zal uitvoeren. Voorts wordt in de 8ste maand van de zwangerschap een partusplan opgesteld, waarbij verloskundige en gynaecoloog samen vastleggen waar de partus plaatsheeft (thuis of ziekenhuis) en wie de bevalling begeleidt. Tot slot worden er gezamenlijk afspraken gemaakt over de begeleiding tijdens het kraambed.
 • De gegevens van elke zwangere worden vanaf het begin van de zwangerschap in 1 systeem vastgelegd. Verloskundige en gynaecoloog kunnen beiden in dit systeem kijken en hun nieuwste bevindingen vastleggen.
 • Iedere zwangere moet weten wie haar casemanager is (huisarts, verloskundige of gynaecoloog) en die als primair aanspreekpunt voor de zwangere vrouw functioneert. Hij/zij is verantwoordelijk voor een goede coördinatie van de zorg om haar heen.
 • Er wordt naar gestreefd een barende vrouw indien mogelijk niet te verplaatsen tijdens de baring.
 • Echoscopische expertise wordt gebundeld om deskundigheid te optimaliseren
* Einde moeilijke woorden *

Ha, wat fijn, je bent er doorheen geworsteld. Of misschien heb je het lijstje overgeslagen en ben je in 1 x naar beneden gescrolld. De punten hierboven, de brief zelf, het is allemaal in vaktaal geschreven, woorden die amper te begrijpen zijn. En als je niet begrijpt wat hier staat, hoe moet je dan begrijpen wat de gevolgen van deze punten kunnen zijn? Wat kan dit betekenen voor de zorg voor jou en je baby, of voor de mogelijkheid om zelf te kiezen waar, hoe en met wie je bevalt? Wat gaat dit betekenen voor jouw recht om bijvoorbeeld ingrepen of een richtlijn te weigeren? De komende tijd zullen we op dit blog hierover uitleg geven. In duidelijk te begrijpen taal, met voorbeelden zodat iedereen snapt waarover het gaat. Blijf dus vooral meelezen! 

De aanloop van deze ingrijpende veranderingen heeft 3 jaar geduurd, waar voornamelijk in de achterkamertjes is overlegd over hoe de zorg voor zwangeren er uit zou moeten zien. In die overleggen is de stem van zwangeren niet of nauwelijks vertegenwoordigd, er zitten vooral professionals aan tafel. De paar organisaties die uitgenodigd zijn om namens de zwangeren inbreng te leveren moeten dat dus doen terwijl ze amper kunnen bijhouden wat er precies wordt gezegd. Zij kampen met hetzelfde probleem als jij en ik: wat in vredesnaam staat hier eigenlijk? Waar is de vertaling? Je stem laten horen wordt op deze manier erg lastig. 

Al met al lijkt het er toe te leiden dat er beslissingen genomen gaan worden zonder duidelijk te weten wat wij als zwangeren en moeders nu eigenlijk willen of nodig hebben. Zonder dat aan ons gevraagd is wat wij eigenlijk van deze beslissingen vinden, willen we dit eigenlijk wel? Om wie draait het nou eigenlijk, is de zorg bedoeld om het de professionals naar de zin te maken, of om zo goed mogelijk voor ons en onze baby's te zorgen, op een manier zoals iedere zwangere dat graag voor haarzelf bepaalt? 

Er wordt gesmeten met de term 'cliënt centraal', maar op een manier die mij als moeder doet huiveren. Het is een lege huls, een nietszeggende term geworden. Als de cliënt, de zwangere écht centraal zou staan, zou haar stem niet alleen gehoord en goed vertegenwoordigd moeten zijn binnen het CPZ, nee, het zou zelfs een leidende en beslissende stem moeten zijn! Dan zou binnen het CPZ gezorgd worden voor overleg en brieven in een duidelijk te begrijpen taal, zodat ook de organisaties die er namens de zwangeren zitten goed begrijpen waar het om gaat en met hun achterban kunnen overleggen over welke weg ingeslagen gaat worden. 

Het praten en schrijven in ingewikkelde woorden is misschien een strategische zet, je overbluft er makkelijker iemand mee. En nu het CPZ eindelijk met de plannen naar buiten komt, doen ze dat zo stilletjes mogelijk, maar wel met het doel om in een rap tempo het hele systeem op zijn kop te gooien. Als we nu onze stem niet laten horen, als we nu niet aangeven wat we wel en vooral niet willen, is het straks te laat. 


Jolanda

Wil je een bijdrage leveren aan dit blog? Een persoonlijk verhaal, jouw ideeën over het CPZ en hun plannen, en wat ze betekenen voor jouw keuzevrijheid, of een ander stuk wat op dit blog past? Wil je op een andere manier in actie komen om je stem te laten horen? Neem dan contact op met actie@geboortebeweging.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten